ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობასთან 2016 წელი

მიმაგრებული დოკუმენტები :
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N670, 2015 წლის 30 დეკემბერი ქ. თბილისი. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 მარტის N262 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი - 29.01.2016
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N660, 2015 წლის 30 დეკემბერი, ქ. თბილისი. 2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი 29.01.2016
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N674, 2015 წლის 30 დეკემბერი, ქ. თბილისი. ქვეყანაში სიღატაკის დონის შემცირებისა და მოსახლეობის სოციალური დაცვის სრულყოფის ღონისძიებათა შესახებ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 24 აპრილის N126 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი 29.01.2016 წელი.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N1, 2016 წლის 11 იანვარი, ქ. თბილისი. სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 02.02.2016
საქართველოს კანონი, საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ. თავი I, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები. განთავსების თარიღი – 02.02.2016 წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N19, 2016 წლის 18 იანვარი, ქ. თბილისი. შრომის პირობების ინსპექტირების 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი – 02.02.2016წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N64/ნ, 2007 წლის 27 თებერვალი. ქ. თბილისი. სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისთვის საჭირო ფორმების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 02.02.2016 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N671, 2015 წლის 30 დეკემბერი, ქ. თბილისი. მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი 02.02.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N262, 2014 წლის 31 მარტი, ქ. თბილისი. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 11.02.2016 წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N46/ნ, 2006 წლის 10 თებერვალი. ქ. თბილისი. სახელმწიფო პენსიის/საპენსიო პაკეტისა და სახელმწიფო კომპენსაციის დანიშვნისა და გაცემის წესების დამტკიცების თაობაზე. განთავსების თარიღი 19.02.2016 წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N102, 2016 წლის 26 თებერვალი ქ. თბილისი. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი 04.03.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N381, 2015 წლის 30 ივლისი, ქ. თბილისი. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების ნაწილობრივ სუბსიდირების შესახებ. განთავსების თარიღი 04.03.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N758, 2014 წლის 31 დეკემბერი, ქ. თბილისი. სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი 07.03.2016წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-264/ო, 23.12.2013წ. სოფლის ექიმის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შესაბამისი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით საექიმო და საექთნო პუნქტების რაოდენობისა და ექიმის ჩანთის განსაზღვრის შესახებ. განთავსების თარიღი 10.03.2016წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-34/ო, 09.02.2015წ. სოფლის ექიმის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შესაბამისი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით საექიმო და საექთნო პუნქტების რაოდენობისა და ექიმის ჩანთის განსაზღვრის შესახებ. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2013 წლის 23 დეკემბრის N01-264/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი 10.03.2016წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-227/ო, 15.07.2015წ. სოფლის ექიმის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შესაბამისი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით საექიმო და საექთნო პუნქტების რაოდენობისა და ექიმის ჩანთის განსაზღვრის შესახებ. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2013 წლის 23 დეკემბრის N01-264/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი 10.03.2016
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-324/ო, 25.11.2015წ. სოფლის ექიმის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შესაბამისი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით საექიმო და საექთნო პუნქტების რაოდენობისა და ექიმის ჩანთის განსაზღვრის შესახებ. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2013 წლის 23 დეკემბრის N01-264/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი 10.03.2016
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N145 სოციალური დახმარების შესახებ. განთავსების თარიღი 30.03.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N45, 2013 წლის 1 მარტი შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე. განთავსების თარიღი 30.03.2016წ.
საქართველოს კანონი ,,ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ. განთავსების თარიღი 05.04.2016
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N51/ნ, 26.02.2010წ. მინდობით აღზრდის პროცედურებისა და ფორმების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 05.04.2016წ.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ. განთავსების თარიღი 05.04.2016
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N660. 2015 წლის 30 დეკემბერი, ქ. თბილისი. 2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 12.04.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N169. 2015 წლის 20 აპრილი, ქ. თბილისი. C ჰეპატიტის მართვის პირველი ეტაპის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 12.04.2016წ.
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 აპრილის N167 დადგენილება,შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის სტრატეგიისა და მისი განხორციელების 2016-2018 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 21.04.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N93, 2010 წლის 30 მარტი, ქ. თბილისი. სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი 21.04.2016წ.
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 15 აპრილის აპრილის N171 დადგენილება ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის ბავშვების, 60 წლის და ზემოთ ასაკის ქალების და 65 წლის და ზემოთ ასაკის მამაკაცების (საპენსიო ასაკის მოსახლეობა), სტუდენტების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ. განთავსების თარიღი - 04.05.2016წ.
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 22 აპრილის N698 განკარგულება 9 მაისის – ფაშიზმზე გამარჯვების 71–ე წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზების სამოქმედი გეგმის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 04.05.2016წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N52/ნ 2010 წლის 26 თებერვალი სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსებისა და ამ დაწესებულებიდან მისი გაყვანის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 04.05.2016წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-103/ო, 28.04.2016წ. სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაზღვევით მოსარგებლე სააღმზრდელო საქმიანობის განმახორციელებელი დაწესებულებების, დედათა და ბავშვთა თავშესაფრებისა და სათემო ორგანიზაციების ბენეფიციარების განსაზღვრის თაობაზე. განთავსების თარიღი - 31.05.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N660, 2015 წლის 30 დეკემბერი, ქ. თბილისი. 2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 02.05.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N238, 2016 წლის 2 ივნისი, ქ. თბილისი. სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 14.06.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N268 2016 წლის 17 ივნისი ქ. თბილისი. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 26 თებერვლის N102 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი - 27.07.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N264 2016 წლის 14 ივნისი ქ. თბილისი. მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირებისა და მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული/დაკონტრაქტებული სამედიცინო პერსონალისათვის დანამატის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ. განთავსების თარიღი - 27.07.2016წ.
საქართველოს კანონი N5376-IIს 8 ივნისი 2016 წ. სახელმწიფო პენსიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი - 28.07.2016წ.
საქართველოს კანონი N5018-IIს 2016 წლის 27 აპრილი. სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი - 28.07.2016წ.
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1159 2016 წლის 17 ივნისი, ქ. თბილისი. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის N177 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი - 28.07.2016წ.
საქართველოს კანონი N5366-IIს, 2016 წლის 8 ივნისი, ქ. ქუთაისი, ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ. განთავსების თარიღი - 03.08.2016წ.
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრისა და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ერთობლივი ბრძანება N92 N01-26/ნ. 2016 წლის 14 ივლისი, ქ. თბილისი. პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში ოპიოდებზე დამოკიდებული პირებისთვის ჩანაცვლებითიმკურნალობის პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 03.08.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N671, 2015 წლის 30 დეკემბერი, ქ. თბილისი. მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 03.08.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N102, 2016 წლის 26 თებერვალი, ქ. თბილისი. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 03.08.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N333, 2016 წლის 18 ივლისი, ქ. თბილისი. დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 03.08.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N165, 2012 წლის 7 მაისი. ქ. თბილისი. ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის ბავშვების, 60 წლის და ზემოთ ასაკის ქალების და 65 წლის და ზემოთ ასაკის მამაკაცების (საპენსიო ასაკის მოსახლეობა), სტუდენტების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ. განთავსების თარიღი - 03.08.2016წ.
საქართველოს კანონი N3143-Iს, 2006 წლის 25 მაისი. ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ. განთავსების თარიღი - 03.08.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N304, 2016 წლის 1 ივლისი, ქ. თბილისი. პრეკურსორების იმპორტის ან ექსპორტის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე. განთავსების თარიღი - 03.08.2016წ.
საქართველოს კანონი სახელმწიფო პენსიის შესახებ. 2005 წლის 23 დეკემბერი N2442-რს. განთავსების თარიღი - 03.08.2016წ.
საქართველოს კანონი სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ. N2549-რს 27.12.2005 წელი. განთავსების თარიღი - 03.08.2016წ.
საქართველოს კანონი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ. 14.06.1995წ. N756-IIს. განთავსების თარიღი - 03.08.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N279, 2012 წლის 23 ივლისი, ქ. თბილისი, სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ. განთავსების თარიღი - 03.08.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N22, 2010 წლის 27 იანვარი, ქ. თბილისი. სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსების დაფინანსების (თანადაფინანსების) წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 03.08.2016წ.
საქართველოს კანონი სოციალური დახმარების შესახებ. 2006 წლის 29 დეკემბერი N4289-რს. განთავსების თარიღი - 03.08.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N146, 2014 წლის 13 თებერვალი, ქ. თბილისი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დებულების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 3.08.2016წ.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ. განთავსების თარიღი - 03.08.2016წ.
საქართველოს კანონი საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ. განთავსების თარიღი - 3.08.2016წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება სახელმწიფო პენსიის, სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის დანიშვნისა და გაცემის წესების დამტკიცების თაობაზე. განთავსების თარიღი - 03.08.2016წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-177/ო, 02.08.2016წ. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებებისა და ამ დაწესებულებების მიერ განხორციელებადი მოკლევადიანი სასწავლო პროგრამების რეესტრის დამტკიცების შესახებ. განტავსების თარიღი - 08.08.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N660, 2015 წლის 30 დეკემბერი, ქ. თბილისი. 2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 07.10.2016წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 141/ნ 2010 წლის 20 მაისი ქ. თბილისი სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე. განთავსების თარიღი - 07.10.2016წ.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ. განთავსების თარიღი - 01.11.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N169. 2015 წლის 20 აპრილი, ქ. თბილისი. C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 01.11.2016წ.

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ