ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, რომლებიც, ადმინისტრაციული ორგანოს შეფასებით, საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველია 2015 წელი

მიმაგრებული დოკუმენტები :
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება № 04-24/ო 29 იანვარი, 2015 წელი. „ სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ "სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. განთავსების თარიღი-30.01.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-30/ო 30 იანვარი. სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს ზოგიერთი ტერიტორიული ერთეულის რეორგანიზაციისა (ორგანიზაციული ცვლილებები) და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- სოციალური მომსახურების სააგენტოს ცენტრალური აპარატის სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულების დებულებების დამტკიცების თაობაზე"-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2009 წლის 31 დეკემბრის N01/474-ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ. განთავსების თარიღი-02.02.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-26/ო 30 იანვარი.სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 17 დეკემბრის N04-377/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი-02.02.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-35/ო 3 თებერვალი. „სსიპ–სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ “სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-43/ო 11 თებერვალი. „დიალიზის მომლოდინე პაციენტთა რეესტრის წარმოებისა და დიალიზით მოსარგებლეთა მოძრაობის წესის შესახებ" სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 17 დეკემბრის N04-377/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი-11.02.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-44/ო 12 თებერვალი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. განთავსების თარიღი-12.02.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-48/ო 16 თებერვალი. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გეგმური ამბულატორიული მომსახურების მისაღებად სამედიცინო დაწესებულებაში რეგისტრაციაზე მოსარგებლის თანხმობის ფორმების მიღება-გაცემასთან დაკავშირებით, ზოგიერთი ორგანიზაციული საკითხის მოწესრიგების თაობაზე. განთავსების თარიღი-16.02.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-50/ო 17 თებერვალი. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ადმინისტრირების დამატებითი პირობების განსაზღვრის და ანაზღაურების შემდგომი, შემთხვევის შემოწმების აქტის ფორმის დამტკიცების შესახებ. განთავსებულია 17.02.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-54/ო 23 თებერვალი. "სტაციონარული დეტოქსიკაციისა და პირველადი რეაბილიტაციის კომპონენტის"ფარგლებში მოსარგებლის რეგისტრაციის წესის განსაზღვრის შესახებ. განთავსების თარიღი-23.02.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-61/ო 27 თებერვალი. „სსიპ–სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. გაბთავსების თარიღი-27.02.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-75/ო 10 მარტი. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ “ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დადგენილებით დამტკიცებული ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის” დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული კომისიის შექმნის, მისი საქმიანობის პრინციპებისა და პროცედურების დამტკიცების თაობაზე“ სსიპ–სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 23 აპრილის N04–118/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. განთვსების თარიღი-11.03.2015 წ.
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-79/ო 11 მარტი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. განთავსების თარიღი-11.03.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-83/ო 17 მარტი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. განთავსების თარიღი-17.03.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-404/ო 23 სექტემბერი. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული საბჭოების ტიპიური დებულებისა და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი 31.03.2015 წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-92/ო 31 მარტი. „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის" ფარგლებში, კრიტიკული მდგომარეობების/ინტენსიური თერაპიის ტარიფების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი: 01.04.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-99/ო 3 აპრილი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ "სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. განთავსების თარიღი 03.04.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-107/ო 10 აპრილი. „ ბავშვთა ადრეული განვითარების", „დღის ცენტრების" ,,სათემო ორგანიზაციების" ქვეპროგრამების და ხანდაზმულთა და შშმ პირთა პანსიონატების მომსახურებაში მოსათავსებელი მაძიებლების რეესტრისა და მისი წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე. განთავსების თარიღი-14.04.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-105/ო 8 აპრილი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ "სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. განთავსების თარიღი-14.04.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-111/ო 15 აპრილი 2015წ. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ "სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. განთავსების თარიღი-16.04.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-113/ო 17 აპრილი 2015წ. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ "სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. განთავსების თარიღი-17.04.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-115/ო 21 აპრილი 2015წ. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ "სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. განთავსების თარიღი-21.04.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-119/ო 23 აპრილი 2015 წელი. „C ჰეპატიტის მართვის პირველი ეტაპის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე სახელმწიფო პროგრამის" "C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის" კომპონენტის მიმწოდებელთა რეგისტრაციის განაცხადის ფორმის და რეგისტრაციის წესის დამტკიცების თაობაზე. განთავსების თარიღი-24.04.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-118/ო 23 აპრილი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ "სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. განთავსების თარიღი-24.03.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-120/ო 27 აპრილი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის N04/354/ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ. განთავსების თარიღი-27.04.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-123/ო 27 აპრილი 2015 წელი. „ სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის და მტკიცების შესახებ “საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 მარტის N138 დადგენილებით დამტკიცებული ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის ”დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული კომისიის შექმნის, მისი საქმიანობის პრინციპებისა და პროცედურების დამტკიცების თაობაზე. განთავსების თარიღი-28.04.2015 წელი.
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-125/ო 29 აპრილი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის N04/354/ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ. განთავსების თარიღი-29.04.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-137/ო 07 მაისი 2015 წელი. სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 17 დეკემბრის N04-377/ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი- 07.05.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-138/ო 8 მაისი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ' სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის N04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. განთავსების თარიღი-11.05.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-141/ო 15 მაისი 2015 წელი., , სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ “საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 მარტის N138 დადგენილებით დამტკიცებული „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის ”ზოგიერთი ქვეპროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრტრაციის წესის დამტკიცების თაობაზე. განთავსების თარიღი-18.05.20115 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო - ბრძანება N04-142/ო 18 მაისი 2015 წელი. სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2015 წლის 16 თებერვლის № 04-48/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი-18.05.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო - ბრძანება N04-143/ო 18 მაისი 2015 წელი. “სტაციონარული დეტოქსიკაციისა და პირველადი რეაბილიტაციის კომპონენტის”ფარგლებში მოსარგებლის რეგისტრაციის წესის განსაზღვრის შესახებ“ სსიპ–სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2015 წლის 23 თებერვლის №04-54/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი-19.05.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო - ბრძანება N04-145/ო 19 მაისი 2015 წელი. ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ “საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 მარტის N138 დადგენილებით დამტკიცებული „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის ”ზოგიერთი ქვეპროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრტრაციის წესის დამტკიცების თაობაზე. განთავსების თარიღი-20.05.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო - ბრძანება N04-149/ო 21მაისი 2015 წელი. „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ "საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 მარტის №138 დადგენილებით და სქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 26 თებერვლის 52/ნ ბრძანებით დამტკიცებული, „სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსებისა და ამ დაწესებულებიდან მისი გაყვანის წესი და პირობებით" (დანართი N1) გათვალისწინებული საკითხების ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე. განთავსების თარიღი-21.05.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-151/ო 22 მაისი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ' სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის N04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. განთავსების თარიღი-22.05.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-152/ო 28 მაისი 2015 წელი. "C ჰეპატიტის მართვის პირველი ეტაპის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე სახელმწიფო პროგრამის" ფარგლებში, ანგარიშგების ფორმ(ებ)ის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი-29.05.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-153/ო 29 მაისი 2015 წელი. „C ჰეპატიტის მართვის პირველი ეტაპის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე სახელმწიფო პროგრამის" „C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის" კომპონენტის ფარგლებში დამდგარი სამედიცინო შემთხვევების შერჩევითი მონიტორინგის ინსტრუქციისა და შემთხვევის ანაზღაურებაზე უარის თქმის შესახებ ოქმის ფორმის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი-29.05.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-156/ო 4 ივნისი 2015 წელი. „ საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის "პირობების შესრულების კონტროლის შედეგებზე მიმწოდებლების მხრიდან წარმოდგენილი ადმინისტრაციული საჩივრების განმხილველი სათათბირო ორგანოს შექმნისა და მისი საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი-04.06.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-160/ო 8 ივნისი 2015 წელი. ,,ფსიქოსოციალური საჭიროებიდან გამომდინარე ექსპერტიზის ჩატარების წესისა და სტანდარტების დამტკიცების თაობაზე "საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2015 წლის 29 მაისისN01-16/ნ ბრძანებით გათვალისწინებული საკითხების ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიებების თაობაზე. განთავსების თარიღი-09.06.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-163/ო 10 ივნისი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ' სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის N04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. განთავსების თარიღი-10.06.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-168/ო 16 ივნისი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ' სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის N04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. განთავსების თარიღი-17.06.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-172/ო 19 ივნისი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ' სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის N04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; განთავსების თარიღი-22.06.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო- ბრძანება N04-173/ო 23 ივნისი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ' სსიპ-სოციალური მომსახურების საგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის N04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; განთავსების თარიღი -23.06.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო - ბრძანება N04-175/ო 25 ივნისი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ "სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის N05-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; განთავსების თარიღი - 26.06.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-177/ო 26 ივნისი 2015 წელი. ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ “საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 მარტის N138 დადგენილებით დამტკიცებული "სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის 'ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამით" და "დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამით" გათვალისწინებული ზოგიერთი კომპონენტის ფარგლებში გაფორმებული/გასაფორმებელი სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებების შესრულების ინსპექტირების ჯგუფის შექმნის შესახებ განთავსების თარიღი-26.06.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-185/ო 2 ივლისი 2015 წელი. ჯანმრთელობის დაცვის ვაუჩერული პროგრამებით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების თაობაზე. განთვსების თარიღი-03.07.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-189/ო 06 ივლისი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ' სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის N04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. განთავსების თარიღი-07.07.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-191/ო 08 ივლისი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ' სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის N04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. განთავსების თარიღი-09.07.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-197/ო 13 ივლისი 2015 წელი. „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის "ფარგლებში,ზოგიერთი მომსახურების ღირებულების დაჯგუფების შესახებ "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 24 ოქტომბრის №04-429/ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი-14.07.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-203/ო 17ივლისი 2015 წელი. „დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის" სახელმწიფო პროგრამის „ანტენატალური მეთვალყურეობის" კომპონენტის რეალიზაციასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ"-განთავსების თარიღი-20.07.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-204/ო 17ივლისი 2015 წელი. „ნარკომანიის" სახელმწიფო პროგრამის „სტაციონარული დეტოქსიკაციისა და პირველადი რეაბილიტაციის კომპონენტის" ფარგლებში მოსარგებლის რეგისტრაციის წესის განსაზღვრის შესახებ". განთავსების თარიღი-20.07.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-205/ო 17ივლისი 2015 წელი. ,,ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში დამდგარი სამედიცინო შემთხვევების შერჩევითი მონიტორინგის წესის შესახებ". განთავსების თარიღი-20.07.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-209/ო 22 ივლისი 2015 წელი. ,,საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის "ფარგლებში, ზოგიერთი მომსახურების ღირებულების და ჯგუფების შესახებ "სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 24 ოქტომბრის N04-429/ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-210/ო 22 ივლისი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ "სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე". განთვსების თარიღი-23.07.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-210/ო 22 ივლისი 2015 წელი. „ნარკომანიის" სახელმწიფო პროგრამის „სტაციონარული დეტოქსიკაციისა და პირველადი რეაბილიტაციის კომპონენტის" ფარგლებში მოსარგებლის რეგისტრაციის წესის განსაზღვრის შესახებ" სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2015 წლის 17 ივლისის № 04-204/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსებით თარიღი-27.07.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-215/ო 27ივლისი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ' სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის N04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ". განთავსების თარიღი-28.07.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-218/ო 3 აგვისტო 2015 წელი. ,,ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში, ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ". განთავსების თარიღი-04.08.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-224/ო 6 აგვისტო 2015 წელი. ,,ნარკომანიის სახელმწიფო პროგრამის ,,სტაციონარული დეტოქსიკაციისა და პირველადი რეაბილიტაციის" და ,,ჩანაცვლებითი თერაპიის განხორციელების და ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის მიწოდების' ეფექტურობის შეფასების კომპონენტის ფარგლებში, ერთიანი სტატისტიკური ინფორმაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ' . განთავსების თარიღი-07.08.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-225/ო 6 აგვისტო 2015 წელი.„სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ' სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის N04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ". განთავსების თარიღი-07.08.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-230/ო 10 აგვისტო 2015 წელი. „ნარკომანიის" სახელმწიფო პროგრამის „სტაციონარული დეტოქსიკაციისა და პირველადი რეაბილიტაციის კომპონენტის" ფარგლებში მოსარგებლის რეგისტრაციის წესის განსაზღვრის შესახებ"სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2015 წლის 17 ივლისის№04-204/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი-11.08.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-238/ო 14 აგვისტო 2015 წელი.„სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ' სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის N04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-241/ო 18 აგვისტო 2015 წელი. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ადმინისტრირების წესის დამტკიცების თაობზე. განთავსების თარიღი 19.08.2015წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო – ბრძანება N04–247/ო 20 აგვისტო 2015 წელი. ჰემოდიალიზით, პერიტონეული დიალიზით და ჰემოდიალიზზე მყოფ პაციენტთა სისხლძარღვოვანი მიდგომით უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში მომლოდინე პაციენტთა რეესტრის წარმოების და მოსარგებლეთა მოძრაობის წესის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი 20.08.2015წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო– ბრძანება N04/251/ო 24 აგვისტო 2015 წელი. "სსიპ –სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ– სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის N04–354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი – 24.08.2015წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-256/ო 31 აგვისტო 2015 წელი.„სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე". განთავსების თარიღი-31.08.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-258/ო 2 სექტემბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე". განთავსების თარიღი-03.09.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-260/ო 8 სექტემბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე". განთავსების თარიღი-08.09.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-264/ო 11 სექტემბერი 2015 წელი. ,,სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2015 წლის 16 თებერვლის № 04-48/ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე" . განთავსების თარიღი-11.09.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-266/ო 14 სექტემბერი 2015 წელი. „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის" ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ' განთავსების თარიღი-14.09.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-267/ო 14 სექტემბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე". განთავსების თარიღი-14.09.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-168/ო 14 სექტემბერი 2015 წელი. სსიპ–სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2015 წლის 29 მაისის № 04-153/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი-14.09.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-271/ო 17 სექტემბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე". განთავსების თარიღი-18.09.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-273/ო 18 სექტემბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე". განთვსების თარიღი-21.09.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-278/ო 21 სექტემბერი 2015 წელი. "სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2015 წლის 20 აგვისტოს №04-247/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე,,. განთავსების თარიღი-22.09.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-280/ო 24სექტემბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე". განთავსების თარიღი-24.09.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-285/ო 25 სექტემბერი 2015 წელი. „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 მარტის N138 დადგენილებით დამტკიცებული „მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინაზე მოვლის ქვეპროგრამის" ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით გამოსაყენებელი ფორმების დამტკიცების და ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე". განთავსების თარიღი-25.09.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-288/ო 29 სექტემბერი 2015 წელი. „დიალიზის და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამის" „ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვისა და მიწოდების" კომპონენტის ფარგლებში გამოსაყენებელი ხარჯთაღრიცხვის ფორმების დამტკიცების შესახებ". განთავსების თარიღი-29.09.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-293/ო 01 ოქტომბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე". განთავსების თარიღი-02.10.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-325/ო 09 ოქტომბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე". განთავსების თარიღი-09.10.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-327/ო 12 ოქტომბერი 2015 წელი. სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2015 წლის 20 აგვისტოს №04-247/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი-13.10.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-332/ო 15ოქტომბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე". განთავსების თარიღი-16.10.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-338/ო 19 ოქტომბერი 2015 წელი. "სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში საკუთარი შემოსავლებიდან განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ,, განთავსების თარიღი-20.10.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-339/ო 19 ოქტომბერი 2015 წელი. 'ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მომსახურების ანაზღაურებაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილებების გაფორმების თაობაზე,, განთვსების თარიღი-20.10.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-342/ო 21 ოქტომბერი 2015 წელი. სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2015 წლის 6 აგვისტოს № 04-224/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი-22.10.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-357/ო 27 ოქტომბერი 2015 წელი. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში განმეორებით რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხის დარეგულირების შესახებ. განთავსების თარიღი-27.10.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-365/ო 28 ოქტომბერი 2015 წელი. სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში საკუთარი შემოსავლებიდან განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ. სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2015 წლის 19 ოქტომბრის N04-338/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი – 29.10.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-366/ო 28 ოქტომბერი 2015 წელი. სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ. სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის N04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი – 29.10.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-368/ო 29 ოქტომბერი 2015 წელი. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 მარტის №138 დადგენილებით და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 26 თებერვლის N52/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსებისა და ამ დაწესებულებიდან მისი გაყვანის წესი და პირობებით (დანართი N1) გათვალისწინებული საკითხების ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე სააგენტოს დირექტორის 2015 წლის 21 მაისის №04-149/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. განთავსების თარიღი 29.10.2015 წელი.
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-371/ო 30 ოქტომბერი 2015 წელი. ,,სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2015 წლის 20 აგვისტოს № 04-247/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"- განთავსების თარიღი-02.11.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-389/ო 5 ნოემბერი 2015 წელი. ,,სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2015 წლის 4 ივნისის № 04-156/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე". განთავსების თარიღი-05.11.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-384/ო 4 ნოემბერი 2015 წელი. „სსიპ–სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთვსების თარიღი-05.11.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N01-127/ო 31 მაისი 2010 წელი. სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს უფლებამოსილი პირის მიერ სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე. განთავსების თარიღი-12.11.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-155/ო 2 ივნისი 2015 წელი.სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს უფლებამოსილი პირის მიერ ოჯახებ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე. განთავსების თარიღი-12.11.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-417/ო 19 ნოემბერი, 2015 წელი. სსიპ–სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2016 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი-20.11.2015 წელი.
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-407/ო 15 ნოემბერი, 2015 წელი. „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის "ფარგლებში პროფესიული მომზადება-გადამზადების ანგარიშგების ფორმის, ფორმის შევსების და წარმოდგენის წესის დამტკიცების შესახებ". განთავსების თარიღი-24.11.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-430/ო 30ნოემბერი, 2015 წელი. შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიებს, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოვლენის მიზნით, თვისებრივი კვარტალური კვლევების განხორციელებისათვის საჭირო ღონისძიებების თაობაზე. განთავსების თარიღი-30.11.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-418/ო 20 ნოემბერი, 2015 წელი.სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2015 წლის 6 აგვისტოს №04-224/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი-30.11.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება N04-419/ო 20 ნოემბერი, 2015 წელი. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, კარდიოქირურგიული მომსახურების ტარიფების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი-01.12.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება N04-420/ო 20 ნოემბერი, 2015 წელი. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, გადაუდებელი თერაპიის ტარიფების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 01.12.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-434/ო 1 დეკემბერი 2015 წელი. სსიპ–სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ. სსიპ–სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის N04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი - 2.12.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-437/ო 2 დეკემბერი 2015 წელი.სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2015 წლის 14 სექტემბრის N04-266/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთვსების თარიღი-03.12.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-438/ო 2 დეკემბერი 2015 წელი. სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს რაიონული (საქალაქო) განყოფილებების უფროსების, ბათუმის სოციალური მომსახურების ცენტრის უფროსის და მისი მოადგილის კვალიფიკაციის და პროფესიული უნარ-ჩვევების დაკავებული თანამდებობის მოთხოვნებთან/შესასრულებელ სამუშაოსთან შესაბამისობის შეფასების ღონისძიებების შესახებ. განთვსების თარიღი-03.12.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-440/ო 3 დეკემბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2016 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ. სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2015 წლის 19 ნოემბრის N04-417/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი - 03.12.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-443/ო 4 დეკემბერი 2015 წელი. სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს ზოგიერთი ტერიტორიული ერთეულის ორგანიზაციული ცვლილების და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სოციალური მომსახურების სააგენტოს ცენტრალური აპარატის სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულების დებულებების დამტკიცების თაობაზე“ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2009 წლის 31 დეკემბრის N01/474 - ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ. განთავსების თარიღი-07.12.2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-444/ო 7 დეკემბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ. სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის N04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი – 9 დეკემბერი 2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-454/ო 11 დეკემბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ. სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის N04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი – 14 დეკემბერი 2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-455/ო 11 დეკემბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ. სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის N04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი – 14 დეკემბერი 2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-473/ო 18 დეკემბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ. სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის N04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი – 21 დეკემბერი 2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-484/ო 24 დეკემბერი 2015 წელი. სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2016 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახე. სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2015 წლის 19 ნოემბრის №04-417/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი - 30.12.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-485/ო 24 დეკემბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ. სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის N04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი – 30 დეკემბერი 2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-489/ო 28 დეკემბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ. სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის N04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი – 30 დეკემბერი 2015 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-490/ო 28 დეკემბერი 2015 წელი. სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2016 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახე. სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2015 წლის 19 ნოემბრის №04-417/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი - 30.12.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-495/ო 30 დეკემბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი 31.12.2015 წელი

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ