ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, რომლებიც, ადმინისტრაციული ორგანოს შეფასებით, საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველია 2014 წელი

მიმაგრებული დოკუმენტები :
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება № 04-209/ო 07 ივლისი 2014 წელი. „დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, განცხადების ფორმისა და ბენეფიციართა რეეტრის ფორმირების ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ”, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 27 მაისის N04-156/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება N04-368/ო. 7 დეკემბერი 2014 წელი. „ 2013 წლის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის “ფარგლებში, ზოგიერთი მომსახურების ღირებულების და ჯგუფების შესახებ “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 24 ოქტომბრის №04-429/ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება № 04-373/ო 10 დეკემბერი 2014 წელი. 2014 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში, ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ.
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება № 04-374/ო 13 დეკემბერი 2014 წელი. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში დამდგარი სამედიცინო შემთხვევების შერჩევითი შემოწმების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ.
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება № 04-173/ო 15 ივნისი 2014 წელი. საზოგადოებრივ მისაღებში დოკუმენტბრუნვის ზოგადი ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება N04-295/ო, 19 სექტემბერი 2014 წელი.სამუშაოს მაძიებელთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ.
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება N04-110/ო. 22 აპრილი 2014 წ. „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დადგენილებით დამტკიცებული „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის” ზოგიერთი ქვეპროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციის წესის დამტკიცების თაობაზე.
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება № 04-384/ო 13 დეკემბერი, 2014 წელი. დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ანტენატალური მეთვალყურეობის მომსახურების რეალიზაციასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ.
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება № 04-222/ო 24 ივნისი 2014 წ.
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-273/ო 25აგვისტო, 2014 წელი. სპეციალიზებული დაწესებულებიდან გასაყვანი სრულწლოვანის მზრუნველად დარეგისტრირების თაობაზე განაცხადისა და სრულწლოვანზე ოჯახური მზრუნველობის ანაზღაურების ხელშეკრულების ფორმების დამტკიცების შესახებ.
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება № 04-156/ო 27 მაისი 2014 წ „დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში, განცხადების ფორმისა და ბენეფიციართა რეეტრის ფორმირების ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ .
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება № 04-115/ო 22აპრილი 2014 წ სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დადგენილებით დამტკიცებული “ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის“ ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე.
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-277/ო 27 აგვისტო, 2014 წელი. “სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან ამონაწერის ფორმის და მისი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ” სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 02 აპრილის N04- 84/ო ბრძანებაში შესატანი ცვლილებისა და დამატებების თაობაზე
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება № 04-121/ო 24 / აპრილი / 2014 წ. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დადგენილებით დამტკიცებული ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის" ,,ომის მონაწილეთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის" ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების განსაზღვრის თაობაზე.
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება № 04-120/ო 22 აპრილი 2014 წ. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება № 04-117/ო 22 აპრილი 2014 წ. “სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დადგენილებით დამტკიცებული “სათემო ორგანიზაციების ქვეპროგრამის“ ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით, ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება № 04-126/ო 28 აპრილი 2014 წ. „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დადგენილებით დამტკიცებული „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის “ ზოგიერთი ქვეპროგრამითგანსა ზღვრული მომსახურების მოწოდებელთა რეგისტრაციის წესის დამტკიცები თაობაზე სსიპ – სოციალური მომსახურებს სააგენტოს 2014 წლის 22 აპრილის N04–110/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება № 04-110/ო 22 აპრილი 2014 წ „ სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დადგენილებით დამტკიცებული „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის ” ზოგიერთი ქვეპროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციის წესის დამტკიცების თაობაზე
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება № 04-116/ო 22 აპრილი 2014 წ. „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის” ,,მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ქვეპროგრამის” ფარგლებში მიმწოდებლებთან ანგარიშგების ზოგიერთი საკითხის დაზუსტებისა და სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 26 აპრილის N04-200/ო ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება № 04-119/ო 24 აპრილი 2014 წ სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დადგენილებით დამტკიცებული მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების კვებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება № 04-114/ო 22 აპრილი 2014 წ სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დამტკიცებული “დღის ცენტრების ქვეპროგრამის“ ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება № 04-111/ო 22აპრილი 2014 წ „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დადგენილებით დამტკიცებული ,,დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის” ადმინისტრირებასათან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება № 04-118/ო 23 აპრილი 2014 წ „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დადგენილებით დამტკიცებული ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის” დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული კომისიის შექმნის, მისი საქმიანობის პრინციპებისა და პროცედურების დამტკიცების თაობაზე
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება № 04-115/ო 22აპრილი 2014 წ სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დადგენილებით დამტკიცებული “ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის“ ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება № 04-243/ო „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ზოგიერთი მომსახურების ღირებულების დაჯგუფების შესახებ“ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 24 ოქტომბრის №04-429/ო ბრძანებაში ცვლილებების და დამატების შეტანის თაობაზე
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-240/ო 06 აგვისტო, 2014 წელი. ,,საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში გეგმური ამბულატორიული მომსახურების მისაღებად სამედიცინო დაწესებულებაში რეგისტრაციაზე მოსარგებლის თანხმობის ფორმების მიღება-გაცემასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ორგანიზაციული საკითხის მოწესრიგების თაობაზე" სსიპ-სოციაური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 31 მარტის N04-76/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება № 04-128/ო 01 მაისი 2014 წ „ სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დადგენილებით დამტკიცებული „ბავშვთა რეაბილიტაციის/აბილიტაციის ქვეპროგრამის “ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით გამოსაყენებელი ფორმების და ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება № 04-130/ო 02 მაისი 2014 წ „ „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ “საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დადგენილებით და საქართველოს შრომის ,ჯანმრთელობისა დასოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 26 თებერვლის N52/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ,,სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსებისა და ამდაწესებულებიდან მისი გაყვანის წესი და პირობებით “ (დანართი №1) გათვალისწინებული საკითხების ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება N04-365/ო. 03 დეკემბერი 2014 წ.სამუშაოს მაძიებელთათვის შრომის ბაზარზე ქცევის წესების გაცნობისა და კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად.
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-279/ო 3 სექტემბერი, 2014 წელი. „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. “ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დადგენილებით დამტკიცებული ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის ”დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული კომისიის შექმნის, მისი საქმიანობის პრინციპებისა და პროცედურების დამტკიცების თაობაზე “სსიპ–სოციალრი მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 23 აპრილის N04–118/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ