ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობასთან 2015 წელი

მიმაგრებული დოკუმენტები :
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №13. 2015 წლის 29 იანვარი. ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის" 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამკიცებამდე და ამ პროგრამით ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე ან ვაუჩერის პირობების შესაბამისად, 2014 წლის შესაბამისი პროგრამებით გათვალისწინებული ზოგიერთი ქვეპროგრამის (კომპონენტის, ღონისძიების) უწყვეტი განხორციელებისათვის საჭირო დაფინანსების წყაროსა და პირობების განსაზღვრის შესახებ 'საქარველოს მთავრობის 2014 წლის 25 დეკემბრის N707დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თრიღი 02.02.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №758. 2014 წლის 31 დეკემბერი. სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი-29.01.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №671. 2014 წლის 09 დეკემბერი. „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის №291 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 28 ნოემბრის №641 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. განთავსების თარიღი 02.02.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №707. 2014 წლის 25 დეკემბერი. „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის“ 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცებამდე და ამ პროგრამით „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე ან ვაუჩერის პირობების შესაბამისად, 2014 წლის შესაბამისი პროგრამებით გათვალისწინებული ზოგიერთი ქვეპროგრამის (კომპონენტის, ღონისძიების) უწყვეტი განხორციელებისათვის საჭირო დაფინანსების წყაროსა და პირობების განსაზღვრის შესახებ. განთავსების თარიღი-29.01.2015 წელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-31/ნ 2014 წლის 19 მაისი. „დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში ფულადი დახმარების დანიშვნის, შეჩერების, განახლებისა და შეწყვეტის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი-29.01.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №291. 2014 წლის 14 აპრილი. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი-29.01.2015 წელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-27/ნ 2014 წლის 29 აპრილი. სრულწლოვანზე ოჯახური მზრუნველობის ანაზღაურების დანიშვნის, შეჩერების, განახლებისა და შეწყვეტის წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე. განთავსების თარიღი-30.02.015 წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №45 2013 წლის 1 მარტი . შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე. განთავსების თარიღი-30.01.2015 წელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-19/ნ 2014 წლის 17 მარტი. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გეგმური ამბულატორიული მომსახურების მისაღებად სამედიცინო დაწესებულებაში რეგისტრაციაზე მოსარგებლის თანხმობის ფორმის, მისი გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი-29.01.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №262. 2014 წლის 31 მარტი. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი-29.01.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №36. 2013 წლის 21 თებერვალი. საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ. განთავსების თარიღი-29.01.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №279. 2012 წლის 23 ივლისი. სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ. განთავსების თარიღი-29.01.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №165. 2012 წლის 7 მაისი. ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის ბავშვების, 60 წლის და ზემოთ ასაკის ქალების და 65 წლის და ზემოთ ასაკის მამაკაცების (საპენსიო ასაკის მოსახლეობა), სტუდენტების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ. განთავსების თარიღი-29.01.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №177. 2012 წლის 14 მაისი. სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში სამედიცინო და სადაზღვევო მომსახურების მიწოდების წესების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი-29.01.2015 წელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 52/ნ 2010 წლის 26 თებერვალი. სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსებისა და ამ დაწესებულებიდან მისი გაყვანის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი-29.01.2015 წელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 50/ნ 2010 წლის 26 თებერვალი.შვილად აყვანის პროცედურებისა და ფორმების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი-30.01.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №93 2010 წლის 30 მარტი. სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი-30.01.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 126. 2010 წლის 24 აპრილი. ქვეყანაში სიღატაკის დონის შემცირებისა და მოსახლეობის სოციალური დაცვის სრულყოფის ღონისძიებათა შესახებ. განთავსების თარიღი-29.01.2015 წელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 140/ნ 2010 წლის 20 მაისი. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციასთან, რეგისტრაციის გაუქმებასთან და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის განმეორებით შეფასებასთან (გადამოწმებასთან) დაკავშირებული განაცხადის ფორმის, მისი მიღებისა და აღრიცხვის წესის დამტკიცების თაობაზე. განთავსების თარიღი-30.01.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N218. 2009 წლის 9 დეკემბერი. სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ. განთავსების თარიღი-29.01.2015 წელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №87/ნ 2009 წლის 20 თებერვალი. დროებითი შრომისუუნარობის გამო დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე. განთავსების თარიღი-29.01.2015 წელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N190/ნ 2007 წლის 27 ივნისი. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სოციალური მომსახურების სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი-29.01.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N4. 2007 წლის 11 იანვარი. სოციალური შეღავათების მონეტიზაციის შესახებ. განთავსების თარიღი-29.01.2015 წელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 281/ნ 2007 წლის 25 სექტემბერი. დროებითი შრომისუუნარობის ექსპერტიზის ჩატარების და საავადმყოფო ფურცლის გაცემის წესის შესახებ. განთავსების თარიღი-29.01.2015 წელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 46/ნ 2006 წლის 10 თებერვალი. სახელმწიფო პენსიის/საპენსიო პაკეტისა და სახელმწიფო კომპენსაციის დანიშვნისა და გაცემის წესების დამტკიცების თაობაზე. განთავსების თარიღი-29.01.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №145 2006 წლის 28 ივლისი. სოციალური დახმარების შესახებ. განთავსების თარიღი-30.01.2015 წელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 225/ნ 2006 წლის 22 აგვისტო. მიზნობრივი სოციალური დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი-30.01.2015 წელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 231/ნ 2006 წლის 25 აგვისტო. «ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების ანაზღაურების წესის» დამტკიცების თაობაზე. განთავსების თარიღი-30.01.2015 წელი
საქართველოს კანონი სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ. განთავსების თარიღი-29.01.2015 წელი
საქართველოს კანონი სახელმწიფო პენსიის შესახებ. განთავსების თარიღი-29.01.2015 წელი
საქართველოს კანონი სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოების და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა სოციალური უზრუნველყოფის შესახებ. განთავსების თარიღი-29.01.2015 წელი
საქართველოს კანონი სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოების და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა სოციალური უზრუნველყოფის შესახებ. განთავსების თარიღი-30.01.2015 წელი
საქართველოს კანონი შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ. განთავსების თარიღი-30.01.2015 წელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 141/ნ 2010 წლის 20 მაისი. სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე. განთავსების თარიღი-18.03.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №758. 2014 წლის 31 დეკემბერი. სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი: 01.04.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №138. 2015 წლის 30 მარტი. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი: 02.04.2015 წელი
საქართველოს კანონი სოციალური დახმარების შესახებ. განახლების თარიღი-15.04.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N169, 2015 წლის 20 აპრილი. C ჰეპატიტის მართვის პირველი ეტაპის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი-24.04.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის N721 დადგენილება 2014 წლის 26 დეკემბერი. საქართველოში უწყვეტი პროფესიული კონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი მომსახურების განვითარების კონცეფციისა და მისი განხორციელების 2015-2017 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი-07.05.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის N733 დადგენილება 2014 წლის 26 დეკემბერი. შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის დანერგვისა და განვითარების კონცეფციისა და მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი-07.05.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის N732 დადგენილება 2014 წლის 26 დეკემბერი. ,,საქართველოს შრომის ბაზრის ფორმირების სახელმწიფო სტრატეგიისა და საქართველოს შრომის ბაზრის ფორმირების სახელმწიფო სტრატეგიის რეალიზაციის 2013-2014 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 2 აგვისტოს N199 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. განთავსების თარიღი-07.05.2015 წელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-14/ნ 2015 წლის 22 მაისი. „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. განთავსების თარიღი-29.05.2015 წელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-15/ნ 2015 წლის 22 მაისი.   „მიზნობრივი სოციალური დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2006 წლის 22 აგვისტოს №225/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი-29.05.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის N308 დადგენილება 2015 წლის 30 ივნისი. 2015 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ.განთავსების თარიღი-01.07.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N358, 2015 წლის 20 ივლისი. "C ჰეპატიტის მართვის პირველი ეტაპის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ,, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის N169 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე'
საქართველოს კანონი ,,ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ". გათავსების თარიღი-07.08.2015 წელი
საქართველოს ჯანონი ,,მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური და კულყურული განვითარების შესახებ" განთავსების თარიღი-07.08.2015 წელი
საქართველოს კანონი ,,საექიმო საქმიანობის შესახებ". განთავსების თარიღი-07.08.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის N381 დადგენილება 2015 წლის 30 ივლისი. ,,სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების ნაწილობრივი სუბსიდირების შესახებ". განთვსების თარიღი-07.08.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის N758 დადგენილება 2014 წლის 31 დეკემბერი. ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ" განთავსების თარიღი-07.08.2015 წელი
საქართველოს კანონი ,,საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების სოციალური დაცვის შესახებ”. განთავსების თარიღი-07.08.2015 წელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 141/ნ 2010 წლის 20 მაისი ქ. თბილისი სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე. განთავსების თარიღი-28.09.2015 წელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 225/ნ 2006 წლის 22 აგვისტო ქ. თბილისი ,,მიზნობრივი სოციალური დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ'. განთავსების თარიღი-28.09.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №308 2015 წლის 30 ივნისიქ. თბილისი. ,, 2015 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ'. განთავსების თარიღი-28.09.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის N494 დადგენილება 2015 წლის 23 სექტემბერი. ,,  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მომსახურების გაწევის საფასურის, მისი გადახდის, გადახდილი საფასურის დაბრუნებისა და საფასურის გადახდისაგან გათავისუფლების წესის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი-28.09.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №45 2013 წლის 1 მარტი ქ.თბილისი. შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე. განთვსების თარიღი-28.09.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №279 2012 წლის 23 ივლისი ქ. თბილისი. სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ. განთავსების თარიღი-28.09.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №169 2015 წლის 20 აპრილი ქ. თბილისი. ,,C ჰეპატიტის მართვის პირველი ეტაპის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ'. განთავსების თარიღი-28.09.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N145 2006 წლის 28 ივლისი ქ. თბილისი. სოციალური დახმარების შესახებ. განთავსების თარიღი-28.09.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №758 2014 წლის 31 დეკემბერი ქ.თბილისი. ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ". განთავსების თარიღი-28.09.2015 წელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 140/ნ 2010 წლის 20 მაისი ქ. თბილისი. 'სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციასთან, რეგისტრაციის გაუქმებასთან და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის განმეორებით შეფასებასთან (გადამოწმებასთან) დაკავშირებული განაცხადის ფორმის, მისი მიღებისა და აღრიცხვის წესის დამტკიცების თაობაზე". განთავსების თარიღი-28.09.2015 წელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-52/ნ 2012 წლის 10 აგვისტო ქ. თბილისი. „მშვილებელ/მიმღებ ოჯახად რეგისტრაციის/აღრიცხვის შესახებ” განაცხადის ფორმის დამტკიცების თაობაზე". განთავსების თარიღი-28.09.2015 წელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-54/ნ 2014 წლის 23 ივლისი ქ. თბილისი. " სადღეღამისო სპეციალიზებულ დაწესებულებებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა მომსახურების მინიმალური სტანდარტების დამტკიცების შესახებ". განთავსების თარიღი-28.09.2015 წელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის N01-276/ო ბრძანება 17 სექტემბერი 2015 წელი. „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის“ ზოგიერთი ქვეპროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციის წესისა და რეგისტრაციისთვის საჭირო განაცხადის ფორმის დამტკიცების თაობაზე. განთავსების თარიღი-28.09.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N519 2015 წლის 7 ოქტომბერი ქ. თბილისი.   „შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 1 მარტის №45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. განთავსების თარიღი-21.10.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N518; 2015 წლის 7 ოქტომბერი ქ. თბილისი. ,,საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ' საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 31 დეკემბრის N249 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი-21.10.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N308; 2015 წლის 30 ივნისი ქ. თბილისი.  2015 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი-06.11.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N36; 2013 წლის 21 თებერვალი ქ.თბილისი. საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ. განთავსების თარიღი-06.11.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N536; 2015 წლის 19 ოქტომბერი ქ.თბილისი.   მთის განვითარების ეროვნული საბჭოს შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი-06.12.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N451; 2015 წლის 31 აგვისტო ქ.თბილისი. სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი-06.11.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N385; 2010 წლის 17 დეკემბერი ქ.თბილისი. სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიისა და სტაციონარული დაწესებულების ნებართვის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულებების დამტკიცების თაობაზე. განთავსების თარიღი-06.11.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N279; 2012 წლის 23 ივლისი ქ.თბილისი. სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ. განთავსების თარიღი-06.11.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N248; 2015 წლის 2 ივნისი ქ.თბილისი. შრომის ბაზრის ანალიზისა და საინფორმაციო სისტემის დანერგვისა და განვითარების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ განთავსების თარიღი-06.11.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N45; 2013 წლის 1 მარტი ქ.თბილისი. შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე. განთავსების თარიღი-06.11.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N38; 2015 წლის 5 თებერვალი ქ.თბილისი. შრომის პირობების მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი-06.11.2015 წელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრბრძანება N01-52/ნ; 3 ნოემბერი 2015 წ. ქ. თბილისი. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ გამოსაყენებელი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი-06.11.2015
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრბრძანება N01-54/ნ; 4 ნოემბერი 2015 წ. ქ. თბილისი. ადგილობრივი დამსაქმებლის მიერ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელბადა სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოსთვის საქართველოში კანონიერად მყოფი იმიგრანტის დასაქმების შესახებ შეტყობინების წესის შესახებ. განთვსების თარიღი-11.11.2015 წელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრბრძანება N381; 30 ივლისი 2015 წ. ქ. თბილისი. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების ნაწილობრივი სუბსიდირების შესახებ. განთავსების თარიღი-11.11.2015 წელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი-12.11.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N245; 2015 წლის 2 ივნისი ქ.თბილისი.,,დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ". განთავსებულია-13.11.2015 წელი
საქართველოს კანონი სახელმწიფო პენსიის შესახებ. განთავსების თარიღი-18.11.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N591, 2015 წლის 19 ნოემბერი, ქ. თბილისი. მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერებისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი 31.12.2015
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N647, 2015 წელი 25 დეკემბერი, ქ. თბილისი. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცებამდე და ამ პროგრამით სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე ან ვაუჩერის პირობების შესაბამისად, 2015 წლის შესაბამისი პროგრამით გათვალისწინებული ზოგიერთი ქვეპროგრამის კომპონენტის, ღონისძიების უწყვეტი განხორციელებისათვის საჭირო დაფინანსების წყაროსა და პირობების განსაზღვრის შესახებ. განთავსების თარიღი 31.12.2015 წელი

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ