ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ­ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გა­რეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით) 2015 წელი

მიმაგრებული დოკუმენტები :
ინფორმაცია სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მივლინებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ (01.04.2015) მდგომარეობით. I კვარტალი. განთავსების თარიღი-29.04.2015 წელი
ინფორმაცია სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მივლინებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ (01.07.2015) მდგომარეობით. II კვარტალი. განთავსების თარიღი-30.07.2015 წელი
ინფორმაცია სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მივლინებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ (01.10.2015) მდგომარეობით. III კვარტალი. განთავსების თარიღი-30.10.2015 წელი
ინფორმაცია სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო-ს მიერ მივლინებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ (01.01.2016) მდგომარეობით. IV კვარტალი. განთავსების თარიღი-29.01.2016 წელი

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ