ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს ადმინისტრაციულ ორგანოში კონკურსის ჩატარების წესებს 2015 წელი

მიმაგრებული დოკუმენტები :
საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბრძანება N04-317/ო. 9 ოქტომბერი 2014 წელი. სსიპ–სოციალური მომსახურების სააგენტოში „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №412 2014 წლის 18 ივნისი. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №548 2014 წლის 12 სექტემბერი. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის №412 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ