ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს ადმინისტრაციულ ორგანოში კონკურსის ჩატარების წესებს 2014 წელი

მიმაგრებული დოკუმენტები :
საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 46 2009 წლის 5 თებერვალი ქ. თბილისი საჯარო თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ
სოციალური მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა საჯარო კონკურსით შერჩევის წესი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2013 წლის 29 მარტის N04-138/ო ბრძანება სოციალური მომსახურების სააგენტოს საჯარო კონკურსით შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ
სოციალური მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა საჯარო კონკურსით შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ ბრძანება N04-13/ო. 24 იანვარი 2014 წელი

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ