ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები და სამოქმედო გეგმები 2015 წელი

მიმაგრებული დოკუმენტები :
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-354/ო 19 ნოემბერი, 2014 წელი. სსიპ–სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი-02.02.2015 წელი
ბავშვთა კეთილდღეობისა და დაცვის 2012-2015 სამოქმედო გეგმა. განთავსების თარიღი-02.02.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 24 აპრილის N762 განკარგულება ,,ბავშვთა კეთილდღეობისა და დაცვის 2012-2015 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ." განთავსების თარიღი-02.02.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N169, 2015 წლის 20 აპრილი. C ჰეპატიტის მართვის პირველი ეტაპის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ
სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2015 წლის სამოქმედო გეგმა დასაქმების ხელშეწყობის მიმართულებით. განთავსების თარიღი-07.05.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის N721 დადგენილება 2014 წლის 26 დეკემბერი. საქართველოში უწყვეტი პროფესიული კონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი მომსახურების განვითარების კონცეფციისა და მისი განხორციელების 2015-2017 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი-07.05.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის N732 დადგენილება 2014 წლის 26 დეკემბერი. ,,საქართველოს შრომის ბაზრის ფორმირების სახელმწიფო სტრატეგიისა და საქართველოს შრომის ბაზრის ფორმირების სახელმწიფო სტრატეგიის რეალიზაციის 2013-2014 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 2 აგვისტოს N199 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. განთავსების თარიღი-07.05.2015 წელი
საქართველოს მთავრობის N733 დადგენილება 2014 წლის 26 დეკემბერი. შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის დანერგვისა და განვითარების კონცეფციისა და მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი-07.05.2015 წელი

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ