შშმ პირებისათვის

სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა

თარიღი: 2019-02-05

ვისზე გაიცემა სმენის აპარატები?

სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, სმენის აპარატით უზრუნველყოფილი იქნებიან მისი საჭიროების მქონე სმენადაქვეითებული შშმ პირები (მათ შორის, შშმ ბავშვები და 5 წლამდე ასაკის ნებისმიერი ხარისხის სმენადაქვეითებული ბავშვი).

ვის უნდა მიმართოთ სმენის აპარატის მისაღებად?

სმენის აპარატის მისაღებად  განცხადებით სოციალური მომსახურების სააგენტოს უნდა მომართოთ. ამასთან, აღნიშნულ განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს:

  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის, 18 წლამდე ასაკის შემთხვევაში კი - დაბადების მოწმობის (პირადობის მოწმობის არქონისას) ასლი.
  • შშმ პირის (მათ შორის, შშმ ბავშვის) სტატუსის დამადასტურებელი საბუთის ასლი, გარდა 5 წლამდე ასაკის სმენადაქვეითებული ბავშვებისა, რომლებიც აღნიშნულის დასადასტურებლად წარმოადგენენ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობას (სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა №IV-100/ა);
  • სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის შემოწმების აქტი - ფორმა №IV-50/2, რომელშიც მითითებული იქნება სმენის აპარატის საჭიროება.

თუ განმცხადებელი  კანონიერი წარმომადგენელი ან მინდობით აღმზრდელია, განცხადებას ასევე თან უნდა ერთოდეს:

  • კანონიერი წარმომადგენლის/მინდობით აღმზრდელის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) და მისი ასლი;
  • კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი საბუთი, მინდობით აღმზრდელის შემთხვევაში - მინდობით აღზრდის ხელშეკრულების ასლი.

 

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ