ახალი ამბები

ახალი ამბების არქივი

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები და მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები ერთჯერად ფულად სოციალურ დახმარებას მიიღებენ

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 მაისის №769 განკარგულებით მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები და მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები ერთჯერად ფულად სოციალურ დახმარებას მიიღებენ. მთავრობამ განკარგულება 9 მაისს - ფაშიზმზე გამარჯვების 75-ე წლისთავთან დაკავშირებით მიიღო.    

თარიღი 2020-05-08

კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის შედეგად მიყენებული ზიანის შესამსუბუქებლად დაწესებული კომპენსაციების მიღების თაობაზე

კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულ 65 000-დან 100 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს, ასევე, 100 000 ან ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ 3 ან მეტი 16 წლის ჩათვლით ბავშვი, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს.

თარიღი 2020-05-06

განცხადება სახელმწიფო გასაცემლების ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული დოკუმენტების ელექტრონული ფორმით მიღებასთან დაკავშირებით

კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, მოქალაქეთა დისტანციური მომსახურების გამარტივებისათვის, ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის დასრულებამდე, სახელმწიფო გასაცემლების (სახელმწიფო პენსია, სახელმწიფო კომპენსაცია, სოციალური პაკეტი და საყოფაცხოვრებო სუბსიდია) დანიშვნა, განახლება და/ან სახელმწიფო გასაცემლების მიღებასთან დაკავშირებული სხვა ურთიერთობების რეგულირება შესაძლებელია განხორციელდეს მაძიებლის/ბენეფიციარის მიერ სოციალური მომსახურების სააგენტოსათვის ელექტრონული ფორმით მოწოდებული განცხადებისა და მატერიალური დოკუმენტის ელექტრონული ასლის საფუძველზე.

თარიღი 2020-04-15

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ